Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Home
 • Oświata
 • Placówki niepubliczne

Placówki niepubliczne

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki (wzór zgłoszenia – załącznik nr 1).
Do zgłoszenia należy dołączyć następującą dokumentację:

  • statut szkoły lub placówki
  • projekt organizacji wychowania przedszkolnego dla zespołu lub punktu przedszkolnego w formie opisowej z podpisem osoby prowadzącej Zespół lub punkt przedszkolny
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
   (kserokopie ),
  • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (osoba prawna - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie ­z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
  • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu lub inny tytuł prawny do zajmowania lokalu wraz z oznaczeniem sal,  w których odbywać się będą zajęcia),
  • informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
c) możliwość prowadzenia innych zadań statutowych
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, w tym:
- opinia właściwej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
- opinia właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego,
- pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 64 -510 Wronki

Złożenie dokumentów:
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych, biuro 2 lub drogą pocztową.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkoły lub placówki można uzyskać w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych biuro 2 lub pod nr tel. 067 2540218.

Odbiór dokumentów:
Drogą pocztową (polecony za dowodem doręczenia) lub osobiście w biurze 2  za okazaniem dowodu tożsamości lub odpowiednim upoważnieniem.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpis do ewidencji następuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Osoba prawna lub fizyczna, która ubiega się o uzyskanie wpisu do ewidencji, powinna złożyć wniosek o wpis do ewidencji w organie właściwym ze względu na typ placówki, którą zamierza prowadzić i miejsce prowadzenia działalności.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkoły lub placówki oraz decyzje o nadaniu uprawnień szkoły publicznej doręczane są z urzędu osobie zgłaszającej, a kopię zaświadczenia i decyzji przekazywane są organowi podatkowemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest odpowiedzialna zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się, jeśli:

1. zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych wymienionych zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,  
2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty tj.:

 1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia  działalności oświatowej,
 3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem,
 4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty).

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, Starostę Poznańskiego, który dokonał wpisu do ewidencji. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

OPŁATY
wolne od opłat

Wpis do rejestru żłobków lub  klubów dziecięcych – uchwała NR IX/65/2011

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej, odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z zachowaniem terminów zgodnych z k.p.a.

DODATKOWE INFORMACJE
Wpis do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki uzyskują podmioty zakładające szkoły i placówki na terenie Gminy Wronki.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

  Załącznik nr 1

 

Wniosek o udzielenie dotacji

Informacja o faktycznej liczbie uczniów

Rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji

 Rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji

Ewidencja przedszkoli niepublicznych w Gminie Wronki

 

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here
 
 
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

ul. Powstańców Wielkopolskich 23
64-510 Wronki
tel. (067) 254 02 18
kadry@sapo.wronki.pl
 
Czynna w godzinach:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30